Domov Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Kontaktné údaje a informácie o predajcovi

Meno: Patrícia Molnárová Turiničová – HITjezdravožiť (ďalej len „Predávajúci“)
Trvale bytom: Vnútorná okružná 1190/48, 945 01 Komárno

IČO: 53109422
DIČ: 1086320224
a) kontaktné telefónne číslo: +421 918 256 562 v pracovných dňoch medzi 08:00 a 16:30 hod.
b) e-mail: hitjezdravozit@gmail.com, objednavky@hitjezdravozit.sk
c) bankové spojenie: Tatrabanka, IBAN: SK1011000000002937250243

Orgánom dozoru je:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24

Objednávka

Pre uskutočnenie objednávky zvoľte tovar a kliknite na tlačidlo Pridať do košíka. Po odoslaní objednávky dostanete spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli.

Spôsoby platby
a) na dobierku – platí sa priamo kuriérovi alebo na pobočke Packeta pri preberaní tovaru

b) prevodom na vyššie uvedený účet

c) platobnou bránou TrustPay

Pri bezhotovostnom vklade bude tovar expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na účet.

Cena a dodacie podmienky

 • Cena je konečná, vrátane DPH.
 • V cene za tovar nie je zahrnutá doprava. Náklady spojené s doručením tovaru a náklady za iné voliteľné služby sú uvedené pri vytváraní objednávky a sú automaticky pripočítané ku kúpnej cene tovaru. Predávajúci nie je platcom DPH.
 • Cena dopravy kuriérom je v rámci Slovenskej republiky 4,50 EUR, v prípade platby na dobierku sa účtuje poplatok 0,90 EUR. Cena dopravy na výdajné miesto Packeta v Slovenskej republike je 3,00 EUR, v Českej republike je 4,00 EUR, v prípade platby na dobierku sa účtuje poplatok 0,70 EUR.
 • Tovar objednaný prostredníctvom objednávkového formulára je dodávaný podľa dostupnosti a prevádzkových možností predávajúceho na adresu uvedenú kupujúcim v objednávkovom formulári.
 • Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru z dôvodu na strane dopravcu. Za dodanie tovaru sa považuje jeho doručenie na adresu uvedenú v objednávke bez ohľadu na to, či ho kupujúci skutočne prevzal.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť ceny tovarov tak, že nové ceny sa stávajú pre kupujúceho záväzné dňom ich uverejnenia. Takýto postup sa nevzťahuje na tovar už kupujúcim objednaný, s výnimkou prípadov, ak došlo k zjavnej chybe pri uvedení kúpnej ceny, ktorá sa výrazne odlišuje od priemerných cien na trhu; v takom prípade je kupujúci oprávnený novú cenu odmietnuť a objednávku zrušiť, pričom rovnaké právo zrušiť objednávku má aj predávajúci.
 • Predávajúci po potvrdení objednávky vystaví na príslušný tovar faktúru, ktorú odošle spolu s tovarom alebo elektronicky.
 • Pre objednávky prostredníctvom internetového obchodu sú záväzné ceny zverejnené na internetovej stránke hitjezdravozit.sk.


Odstúpenie od zmluvy

 • Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu na základe § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávanom na hmotnom nosiči (napr. e-knihy). Podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy, ak je jej predmetom:
  • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy;
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 • Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené e-mailom alebo písomne, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, kupujúceho a predávajúceho a tovar musí byť v lehote 14 pracovných dní od odstúpenia od zmluvy doručený na adresu:
  Meno príjemcu: Patrícia Molnárová Turiničová – HITjezdravožiť
  Adresa: Vnútorná okružná 1190/48, 945 01 Komárno
  Krajina: Slovensko
  Kontakt: +421 918 256 562
  na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
 • Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale s kompletným príslušenstvom a spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, doklad o zaplatení a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.
 • Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.
 • Pri dodržaní povinností kupujúceho podľa predchádzajúcich bodov, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy vráti kupujúcemu cenu zaplatenú za produkt, ktorú kupujúci uhradil. O spôsobe vrátenia ceny za tovar sa zmluvné strany vopred dohodnú.
 • Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade predaja tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Reklamačné podmienky a záruka

 • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe. Kupujúci je povinný predávaný tovar pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť a neuplatnil ich bez zbytočného odkladu. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy, ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku predávanej veci pri jej prevzatí.
 • Predávajúci nezodpovedá ani za vady tovaru, ktoré boli dôvodom na zníženie ceny, t.j. predávajúci nezodpovedá za vadu tovaru, pre ktorú poskytol kupujúcemu zľavu; pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.
 • Za vadu tovaru nie je možné považovať takú vadu, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku nesprávneho skladovania tovaru, mechanického poškodenia tovaru alebo nesprávnym zaobchádzaním a manipuláciou s tovarom.
 • Kupujúci je povinný uplatniť vady u predávajúceho bez zbytočného odkladu. V prípade, že kupujúci zistí pri prevzatí akékoľvek vady je povinný o tom predávajúceho bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V oznámení o reklamácií musí byť uvedený podrobný popis závady. Po dohode s predávajúcim je potrebné zaslať reklamovaný tovar na adresu predávajúceho spolu s kópiou dokladu o zaplatení. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť. Náklady na dopravu reklamovaného produktu nesie kupujúci.
 • Pri prevzatí zásielky od kuriéra je kupujúci povinný na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať a spísať o tom, záznam s popisom poškodenia a odôvodnením, aby si predávajúci mohol u dopravcu žiadať náhradu škody, resp. nároky z poistenia tovaru. V prípade nedodržania postupu kupujúceho podľa predchádzajúcej vety, si predávajúci môže voči kupujúcemu započítať peňažné nároky, ktoré mu týmto nesprávnym postupom kupujúceho vznikli.
 • Záručná doba je 24 mesiacov, s výnimkou použitých vecí, pri ktorých je záručná doba 12 mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.
 • Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho. Pri reklamácii je potrebné doložiť doklad o zaplatení kúpnej ceny(faktúru).
 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.
 • Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 • Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
 • Pri uplatnení neoprávnenej reklamácie tovaru je kupujúci povinný uhradiť náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s jej vybavovaním.

Záverečné ustanovenia

 • Objednaním tovaru kupujúci v celom rozsahu súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, čo zároveň potvrdzuje pri každej objednávke.
 • Všeobecné obchodné podmienky sa použijú v znení platnom v čase objednávky na všetky zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim, pričom tieto podmienky sú považované za neoddeliteľnú súčasť zmluvných vzťahov medzi zmluvnými stranami. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť, doplniť alebo upraviť tieto všeobecné obchodné podmienky, a to podľa vlastného uváženia. Na objednávky realizované pred zmenou obchodných podmienok sa vzťahujú pôvodné obchodné podmienky.

Tieto Obchodné podmienky sú účinné od 20.07.2018 (naposledy aktualizované 31.05.2022)